ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1 / 2017

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2017 су радови Доградња простора Летње позорнице – – Назив и ознака из ОРН: остали завршни грађевински радови – 45450000, радови на уградњи столарије 45420000.

2. Партије

Набавка није обликована по партијама.

3. Врста оквирног споразума

Набавка се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

4.Циљ спровођења поступка јавне набавке

Јавне набавка се спроводи ради закључења Уговора о Јавној Набавци.

5. Контакт Лице

Лице за контакт: Директор Библиотеке „ Србољуб Митић“ Данијела Б: Радуловић , телефон 280-014
Е – маил адреса: bibliotekamalocrnice@gmail.com

6. Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности

 

Преузмите документацију:

[sections] [section title=“Јавни позив“]

Јавни позив ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1 / 2017

[/section] [section title=“Конкурсна документација“]

Конкурсна док. ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1 / 2017

[/section] [/sections]