ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „СРБОЉУБ МИТИЋ“ МАЛО ЦРНИЋЕ

На основу члана 17. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности (“Службени гласник РС“, број 52/2011), члана 35. став 1. и 2. Закона о култури (“Службени гласник РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка и 6/2020) и Одлуке Управног одбора Библиотеке “Србољуб Митић“ Мало Црниће број: 250 од 09.12.2020. године,
Управни одбор Библиотеке “Србољуб Митић“ Мало Црниће,

р а с п и с у ј е

КОНКУРС

 

1. Подаци о Установи:Установа послује под пословним именом: Библиотека “Србољуб Митић“ Мало Црниће, ул. Бајлонијева 80А, матични број: 07142447 ПИБ: 102901939

2. Радно место: Директор Библиотеке “Србољуб Митић“ Мало Црниће, на период од четири године.

3. Услови: За директора Библиотеке “Србољуб Митић“ Мало Црниће може бити именовано лице које, испуњава опште услове прописане Законом о раду, и посебне услове:
1) да има стечено високо образовање,
2) да има најмање најмање три године радног искуства у култури,
3) да има држављанство Републике Србије,
4) да поседује опште здравствене способности,
5) да није осуђиван.

4. Кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе:
1) предлог програма рада и развоја Библиотеке “Србољуб Митић“ Мало Црниће (за мандатни период од четири године),
2) оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,
3) оверену фотокопију радне књижице или потврду послодавца из којих се може утврдити на којим пословима је стечено радно искуство у струци,
4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима,
5) уверење Основног суда да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности,
6) уверење Полицијске управе о некажњавању,
7) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама (“Службени гласник РС“, број 20/09 и 145/14),
8) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од шест месеци,
9) доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења – доставља кандидат који буде изабран).

5. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком против кога се може изјавити посебна жалба Оснивачу, посредством Библиотеке “Србољуб Митић“ Мало Црниће, у року од три дана од дана достављања закључка. Жалба не задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса. Датум разговора биће одређен накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени (e-mailom, телефоном и др.).
Управни одбор у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата. Листа садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору.
Оснивач именује директора Установе са Листе.
6. Јавни конкурс објавити на званичној интернет страни Националне службе за запошљавање, у дневном листу “Политика“ и на интернет страници Библиотеке “Србољуб Митић“ Мало Црниће. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана оглашавања конкурсa.
7. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса, са назнаком “Конкурс за директора“, подносе се писаним путем на адресу: Библиотека “Србољуб Митић“ Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, ул. Бајлонијева бр. 80А., или лично саког радног дана од 7 – 15 часова. Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти.
Сва обавештења о јавном конкурсу можете добити путем телефона: 012/280-014.