УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ ЦЗР МАЛО ЦРНИЋЕ У 2017.

Управни одбор Центра за социјални рад општине Мало Црниће, на својој седници 28.02.2018. године, једногласно је донео одлуку о усвајању Извештаја о раду ЦЗР у 2017. ; Програм рада за 2018. год. ; Извештај о финансијским пословању у 2017. години; Извештај о остваривању проширених права и облика социјалне заштите грађана општине Мало Црниће за 2017. годину и Правилник о унутрашњој организацији са описом посла и систематизацијом запослених у ЦЗСР Мало Црниће. Уводна излагања о поменутим документима, давала је директорка ЦЗР Мало Црниће – Дијана Мирковић.
„..Центар за социјални рад Мало Црниће организован је као једна унутрашња организациона јединица, у којој се обављају послови непосредне заштите корисника, који обухватају послове социјалног рада, које обављају супервизор и водитељи случаја и управно-правне послове које обавља правник. Поред послова на непосредној заштити корисника у Центру се обављају и финансијско-рачуноводствени, административни и технички послови. У Центру за социјални рад Мало Црниће на дан 31.12.2017.год. запослено је 6 радника на неодређено време на пословима јавних овлашћења који се финансирају из буџета Републике. Недостаје један стручни радник за кога није добијена сагласност Министарства за упошљавање, иако је Решењем Министарства за овај центар предвиђено 7 радника.
Током 2017.год. у Центару за социјални рад је евидентирао укупно 938 корисника социјалне и породично-правне заштите, што је за 13 корисника мање у односу на 2016 годину, што је занемарљив број. У структури корисника најзаступљенија је категорија одраслих лица са 389 корисника ( 41,49%), затим категорија остарелих корисника – 259 корисника (27,61 %), деце – 231 корисника (23,19%) и категорија младих која броји 59 корисника (6,29 %) .
У односу на претходни извештајни период померања су незнатна и у складу са планираним бројем за 2017 годину. Према родној припадности мушких корисника је 479 (51,07 %), а женских 459 (48,93 %). На дан 31.12.2017.год. на активној евиденцији Центра укупно је 748 корисника (384 мушких, 364 женских) и то: деце 206, младих 50, одраслих 284 и 208 старијих корисника. У односу на укупан број становника услугама Центра за социјални рад је обухваћено 8,21 % становника општине. Према подацима интерног тима ЦСР у 2017 .год.евидентирано је 65 пријава насиља у породици и партнерским односима, од тога за 6-оро деце, 9-оро младих, 43 одраслих и 13 старих лица. Најприсутније је физичко и психичко насиље. Није изречена ниједна мера заштите од насиља у породици. Према подацима интерног тима број починилица насиља је подједнак међу особама оба пола, а члан породице или крвни сродник, као брачни или ванбрачни партнер су најчешће починиоци породичног насиља. Центар за социјални рад, већ за то лиценцирани пружалац услуга изабран на јавном позиву. У току 2017 године Центар за социјални рад је корисницима обезбеђивао једнократне новчане помоћи.Право на једнократну новчану помоћ у 2017 години користиле су породице и појединци који су се налазили у стању тренутне, изузетно тешке ситуације коју нису могли самостално превазићи, а нарочито у случајевима немогућности задовољавања основних животних потреба које су у себе укључивале: набавку намирница и плаћање комуналних трошкова, набавку уџбеника и школског прибора за децу, набавку огрева, зимнице, неопходне гардеробе, набавку неопходних ствари за домаћинство, набавку лекова и задовољавање других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом ( болест, тешка инвалидност, трудноћа, смрт ужег члана породице и сл.) У току 2017 године Центру за социјални рад поднето је 270 захтева, а одобрено је 267 једнократних новчаних помоћи. За основне животне потребе исплаћено је 260 једнократних новчаних помоћи у укупном износу од 1.259,917 динара. Такође је исплаћено и 7 једнократних новчаних помоћи за трошкове сахране и укопа за 5 одраслих и старијих корисника у укупном износу од 116.110.00 . Од укупног броја корисника проширених права, деце и омладине је 4, одраслих корисника , – 125 и остарелих корисника 41. Дакле, у 2017 години укупан број корисника једнократних новчаних помоћи је 170, а укупан број исплаћених једнократних помоћи по свим основама је 267.
Укупан износ једнократних помоћи по свим основама у 2017 години износио је: 1.376.027 динара. Број корисника проширених права ( једнократних новчаних помоћи ) се из године у годину повећава. Стварне потребе у 2017 години су биле веће, а нису али нису све реализоване због недостатка финансијских средстава, рекла је директорка ЦЗР општине Мало Црниће….“ Дијана Мирковић.